شماره کارت

6037997599018612

شماره شبا

IR360170000000103590359007 

شماره حساب

0103590359007

ارسال کمک های مردمی

نام بانك : ملي

بنام بيمارستان خيريه موسي بن جعفر(ع)

BESbswy