.

منشور حقوق بیمار

  1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است.
  2. اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.
  3. حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.
  4. ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل راز داری باشد.
  5. دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.
BESbswy