هیئت امنا

رديف

نام و نام خانوادگي

رديف

نام و نام خانوادگي

1

مهندس حسین محمودی خراسانی

12

مهندس حبیب عدالتیان 

2

مهندس علی اصغر ظهوریان ابوترابی

13

مهندس محمدرضا توکلی زاده

3

مهندس جواد مهدیزاده نیا 14

دکتر علی اصغر یارمحمدی

4

مهندس حمید مستشاری

15

مهندس علی کریمی قدوسی

5

دكتر محمدرضا لشکری

16

دكترمحمدرضا ابوالفضلی

6

دكترسیدمطهر کمال شجاعی  17 مهندس رحیم رضایی

 7

دكتر محمدتقی نگین تاجی

18

دكترسیدعبدالرضا حسینی نسب

8

مهندس حسین صفارسحرخیز

19

مهندس سیدهاشم فقیه سبزواری

9

 علي ملكي راد

20

مهندس علیرضا محمودی قرایی

10

مهندس مجید محمدزاده طبسی

21

مهندس احمد گلمکانی

11

دكتراحمدصفایی یزدی

22

 

 

اعضاء اصلي هيئت مديره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

مهندس حسین محمودی خراسانی 

رئيس هیئت مديره

2

مهندس علي اصغرظهوريان ابوترابي

 نائب رئیس

3

 مهندس جواد مهديزاده نيا

خزانه دار

4

دكتر عبدالرضا حسيني نسب 

هیئت مدیره عضو

5

دكترعلي اصغر يارمحمدي

هیئت مديره عضو

6

دكتر سیدمطهر کمال شجاعی

هیئت مديره عضو

7

دكتر محمدتقی نگین تاجی

هیئت مدیره  عضو

8

دکتر محمدرضا لشكري

هیئت مدیره عضو

9

مهندس محمدحسین علی زاده 

مدیرعامل

 

BESbswy