مجلس الأمناء
 

الاسم واللقب

الاسم واللقب

احمد کمال الدینی

حسین محمودی خراسانی

علی اصغر یارمحمدی

مرتضی علایی

حمید مستشاری

غلامرضا بهزادیان

علی اصغر ظهوریان ابوترابی

حبیب عدالتیان

جواد مهدیزاده نیا

محمدرضا ابوالفضلی

محمدرضا لشکری

محمدرضا توکلی زاده

سیدمطهر کمال شجاعی

سیدعبدالرضا حسینی نسب

محمدتقی نگین تاجی

سیدهاشم فقیه سبزواری

حسین صفارسحرخیز

احمدصفایی یزدی

علي ملكي راد

 

 

الأعضاء الرئیسیین فی مجلس الإدارة
 

الاسم واللقب

احمد كمال الديني

علي اصغرظهوريان ابوترابي

جواد مهديزاده نيا

حسين محمودي خراساني

علي اصغر يارمحمدي

سیدمطهر کمال شجاعی

سيدعبدالرضا حسيني نسب

 
BESbswy